Algemene voorwaarden PETRA DE JONG FOTOGRAFIE

Artikel 1   Definities

 1. Petra de Jong Fotografie, gevestigd te Boskoop, KvK-nummer 59777443, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als fotograaf.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan fotograaf zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2   Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en goederen door of namens fotograaf waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door fotograaf in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3   Offertes

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen. Een offerte dient te allen tijde schriftelijk te worden bevestigd.
 2. Bij acceptatie van de offerte, wordt automatisch akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden.
 3. Fotograaf kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Al hetgeen buiten het geoffreerde wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en als zodanig gefactureerd.

Artikel 4   Tarieven en betalingen           

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Op de offerte staat de pakketprijs van de gekozen dienst zoals overeengekomen, dan wel een starttarief plus uurtarief met geschat aantal uren vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals locatiehuur, inzet van extra personen en een album, worden apart vermeld. Nabestellingen, evenals meerwerk door een wijziging in de overeenkomst of wijziging in de standaard stijl van fotograaf en reiskosten indien deze van toepassing zijn, zullen apart worden gefactureerd.
 3. Fotograaf is gerechtigd een aanbetaling te verzoeken. Tenzij anders overeengekomen, wordt het overige deel van de betaling in 1 x voldaan. Fotograaf is gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot de gehele betaling is voltooid. Foto’s zullen nimmer worden geleverd voor de gehele betaling is voldaan.
 4. In geval van een fotoalbum zal pas tot ontwerp en bestelling worden overgegaan na volledige betaling van het factuurbedrag.
  5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Fotograaf heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen.
  Zij heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.
 5. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 6. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
 8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van fotograaf onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5   Informatieverstrekking klant

 1.  Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan fotograaf.
 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Fotograaf zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Klant vrijwaart fotograaf voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

Artikel 6   Uitvoering van de overeenkomst

 1. Fotograaf voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Fotograaf is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.
 2. Fotograaf heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Klant dient de omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken voor fotograaf tijdens een shoot.
 4. Indien een bepaalde locatie voor de shoot is gewenst door klant, is deze verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en de bijbehorende kosten, tenzij anders overeengekomen.
 5. Indien fotograaf tijdens uitvoering van de overeenkomst tegenwerking ondervindt door derde partijen, kan zij niet aansprakelijk worden gehouden door verminderde resultaten als gevolg hiervan.

Artikel 7   Wijziging en annulering

 1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft fotograaf de mogelijkheid een shoot te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Fotograaf maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant. Fotograaf zal indien nodig zorg dragen voor een vervangende fotograaf met een vergelijkbare stijl, of, indien mogelijk, zullen partijen een nieuwe datum overeenkomen.
 2. Fotograaf heeft het recht zich in geval van onvoorziene omstandigheden door een derde te laten vervangen.
 3. Annulering door de opdrachtgever voor een shoot is enkel schriftelijk mogelijk. Fotograaf heeft tijd gereserveerd voor de geplande shoot. Wanneer er geen sprake is van geldige omstandigheden, gelden dan ook de volgende regels met betrekking tot annulering van een shoot, anders dan een bruiloftsreportage:
  Annulering tot 24 uur voor de geplande shoot is kosteloos; bij annulering binnen 24 uur wordt 50% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.
  Bij annulering van een bruiloftsreportage worden de volgende annuleringsvoorwaarden gehanteerd, waarbij geldt dat, tenzij er sprake is van een sterfgeval in 1e lijn familie, de aanbetaling nimmer voor restitutie in aanmerking komt:
  Bij annulering tussen de 3 en 2 kalendermaanden voor de bruiloft wordt 35% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht; bij annulering tussen de 2 maanden en 1 maand voor de bruiloft wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht; annulering tussen 1 maand en 14 kalenderdagen vooraf resulteert in 60% van het totaalbedrag en annulering binnen 14 kalenderdagen voor de bruiloft resulteert in betaling van 75%.
 4. Fotograaf behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop. In geval de locatie of data door fotograaf wordt gewijzigd, heeft klant het recht binnen 72 uur na mededeling van de wijziging te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment. Eventuele restitutie van het reeds betaalde bedrag vindt plaats binnen 10 werkdagen na de wijziging.
 5. Wanneer klant onverwachts verhinderd is voor een workshop, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: klant is gerechtigd het aankoopbewijs over te dragen aan een ander, zo lang deze andere persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens uiterlijk drie dagen voor aanvang van de workshop aan fotograaf worden doorgegeven. Klant is in geen geval gerechtigd de aankoopkosten terug te vorderen bij verhindering, daar fotograaf reeds kosten heeft gemaakt.

Artikel 8   Overmacht

 1. In geval van overmacht is fotograaf gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar fotograaf redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, nadat de shoot heeft plaatsgevonden maar de foto’s nog niet zijn aangeleverd, worden de verplichtingen van fotograaf jegens klant opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 16 weken heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. De tot dan toe geleverde werkzaamheden worden onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9   Aansprakelijkheid schade 

 1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Fotograaf is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van klant gedurende een shoot op locatie.
 4. Fotograaf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.
 5. Fotograaf is niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door derden.
 6. Fotograaf is niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden op de foto. In het geval van een shoot anders dan een bruidsreportge wordt bij slechte weersverwachtingen de shoot verzet. In het geval van een bruidsreportage is het bruidspaar verantwoordelijk voor een alternatieve (droge) plek waar de shoot plaats kan vinden.
 7. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
 8. Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefotografeerd te worden tijdens een bruiloft of ander evenement.
 9. In geval door klant schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een shoot, is de klant gehouden de taxatiewaarde te vergoeden.
 10. In het geval dat fotograaf een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door fotograaf in rekening is gebracht.
 11. Klant vrijwaart fotograaf tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en goederen.

Artikel 10   Auteursrecht, licentie en publicatie

 1. De rechten op de door fotograaf aan klant ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij fotograaf. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Klant komt een beperkt publicatierecht toe, inzake het vooraf overeengekomen, van foto’s na volledige betaling van het factuurbedrag. Foto’s mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan vooraf overeengekomen, zonder aanvullende licentie aan te schaffen.
 3. Indien foto’s commercieel gebruikt wensen te worden, dient de leverancier toestemming te verkrijgen van fotograaf.
 4. Klant is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken of uit te snijden. Dit omvat tevens het plaatsen van tekst over foto’s of het gebruiken van Instagram filters.
 5. Klant dient, bij gebruik van aangeleverde foto’s op social media, naam van fotograaf te vermelden en fotograaf te taggen. Dit geldt tevens voor familieleden en andere derden die de foto’s op social media plaatsen.
 6. Elke handeling in strijd met het in lid 1 tot en met 5 van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 7. Bij inbreuk komt fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 8. Met het aangaan van de overeenkomst geeft klant fotograaf toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en demonstratiemateriaal, tenzij hier voorafgaand aan de shoot uitdrukkelijk bezwaar tegen wordt gemaakt.
 9. Wanneer beeldopnames worden gemaakt tijdens een workshop door klant dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan fotograaf en is uitdrukkelijke toestemming nodig. Ook is het uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Beeldmateriaal mag enkel worden gedeeld via Instagram Stories wanneer fotograaf in het bericht wordt getagd. Wanneer andere deelnemers op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig.

Artikel 11   Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
 2. Fotograaf behoudt zich het recht voor klanten die door hun gedrag het verloop van een workshop belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of toekomstige workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop onverlet.

Artikel 12   Levering

 1. Fotograaf spant zich in de gewenste foto’s zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte leveringstermijn die partijen overeenkomen in acht te worden genomen. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend. De gebruikelijke termijn voor fotoshoots is 3-4 weken en voor bruiloften 8-10 weken na ontvangst van de betaling.
 2. Fotograaf maakt, bewerkt en selecteert foto’s naar eigen inzicht. Geselecteerde foto’s worden bewerkt volgens de normale standaarden. Klant verklaart bekend te zijn met de stijl van fotograaf. Aanvullende wensen van klant leveren meerwerk op en zullen als dusdanig worden gefactureerd.
 3. Foto’s worden in hoge resolutie verzonden via een online gallery. Indien gewenst kan klant ook een usb en/of album aanschaffen.
 4. Als verzendadres voor fotoproducten geldt het adres dat de klant heeft opgegeven. Fotograaf is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
 5. Fotograaf is niet gehouden om ongeselecteerd en/of onbewerkt (RAW) fotomateriaal aan te leveren.

Artikel 13   Fotoalbums

 1. Het is niet mogelijk om aangeschafte fysieke fotoproducten, besteld bij fotograaf, te ruilen en/of retourneren. De producten worden op maat gemaakt. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
 2. Voor het maken van albums worden ontwerpkosten, drukkosten en verzendkosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
 3. Op fotoalbums zijn de garantiebepalingen van de fabrikant van toepassing.

Artikel 14   Klachten

 1. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan fotograaf.
 2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Artikel 15   Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen worden beslecht door de rechter in het arrondissement waar fotograaf is gevestigd.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens fotograaf en betrokken derden 12 maanden.